Συνδέσου..    
start
stop

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Δήλωση διακοπής εργασιών

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

Δήλωση σχέσων φορολογουμένου

Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων )

Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αίτηση χορήγησης δανείου

Αίτηση επιστροφής δόσεων

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

Aλλαγή διευθύνσεως

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ

ΑΠΔ (με οδηγίες)

ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)

Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)

Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα

Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.

Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου

Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ

Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη

'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)

Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού

'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου

'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου

Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)

Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)

'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου